Parafia Świętej Rodziny
Przedecz

Słowo z okazji publikacji naszej strony: WWW:PARAFIAPRZEDECZ.PL

Poniedziałek, 28 Luty 2022 r.

Słowo z okazji publikacji naszej strony: WWW:PARAFIAPRZEDECZ.PL


Drodzy Parafianie!

Pragnę zaprezentować wam naszą nową parafialną stronę internetową- www:parafiaprzedecz.pl. Świat, który jest wokół nas zmienia się w szybkim tempie, zmieniają się też formy duszpasterskiego działania. Pragniemy skorzystać i z tej formy medialnej, aby dotrzeć do każdego z was.

Już od kilkunastu lat rozwija i umacnia się w świecie czwarte medium (obok prasy, radia i telewizji). Jest nim ogólnoświatowa sieć komputerowa Internet, która łączy w sobie wszystkie trzy wyżej wymienione środki przekazu. Obecność Kościoła w Internecie jest już faktem. Śmiało można powiedzieć, że z dnia na dzień powstają nowe katolickie strony www. Swoje strony tworzą diecezje (w tym nasza diecezja - www.diecezja.wloclawek.pl), parafie, zakony oraz różne ruchy i stowarzyszenia katolickie.

Mass media we współczesnym świecie oddziałują na każdy obszar życia człowieka. Rozwój nowoczesnych technologii z pewnością sprzyja szerokiemu spektrum wpływu mass mediów na człowieka i jego życie. Mają też wpływ na życie religijne i duchowe. W rzeczywistości społecznej można zauważyć zarówno pozytyne, jak i negatywne aspekty oddziaływań mass mediów na funkcjonowanie człowieka. We współczesnym świecie możliwości, jakie dają przekazy medialne są niewyobrażalne.

Czy w dobie mediów Kościół może pominąć ten, znaczący dla przyszłości, środek przekazu? Oczywiście, nie. Instrukcja duszpasterska Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu z 22 lutego 1992 r., z naciskiem podkreśla, że Kościół winien - pomimo rozmaitych trudności - "tworzyć, utrzymywać i rozwijać własne, specyficznie katolickie środki i programy społecznego przekazu " (AN, nr 17).

Obecność Kościoła w sieci Internet może być więc zatem rozumiana jako współudział w jednej z trzech podstawowych funkcji Kościoła, jaką jest świadectwo wiary, które - obok kultu i służby - stanowi istotę jego misji w świecie i jest elementem profetycznego posłannictwa Kościoła. Profetyzm ten związany jest z umiejętnym odczytywaniem " znaków czasu", czyli ostrym widzeniem rzeczywistości i jej krytyczną oceną w duchu wartości ewangelicznych. Z Internetu korzystają w przeważającej części ludzie młodzi, szukający drogi swojego życia. I tu otwiera się perspektywa ewangelizacji za pomocą Internetu. Działalność ewangelizacyjna nie jest, oczywiście, celem samym w sobie, lecz służbą światu, a ściślej: służbą człowiekowi, żyjącemu w owym świecie. Do tak ukształtowanego społeczeństwa Kościół musi dotrzeć z pełną prawdą o człowieku. Tradycyjne metody duszpasterskie nie wyczerpują tego zadania. Są one bowiem skierowane zwykle ku tym, którzy sami szukają w Kościele swego miejsca. A co robić z tymi, którzy go tam nie szukają? Internet jest tu również ogromną szansą.

Kościół poprzez swą obecność w tej samej sieci powinien pełnić rolę "sumienia" oraz tego, który jest ostoją moralności i prawdy. Może tworzyć przeciwwagę dla tego rodzaju publikacji, nawołując do zachowania Bożych przykazań.

Oczywiście Internet nigdy nie zastąpi (bo i nie może) żywego przekazu Słowa Bożego, ale może wydatnie pomóc w dotarciu do ludzi, którzy są z dala od Boga i Kościoła. Może wskazać człowiekowi zagubionemu wśród natłoku informacji drogę do Tego, który go kocha, i który czeka na niego jak Ojciec na syna.

„Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali” czytamy w encyklice Evangelii nuntiandi Pawła VI

Kościół jest wierny nakazowi Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Będąc w świecie, ze zdobyczy świata korzysta, korzysta z wynalazków, które czynią skuteczniejszym głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Udoskonalanie świata rozwija także człowieka i wpływa na niego – również na tego, który określa siebie mianem członka Kościoła. Realizując w świecie swoje powołanie, chrześcijanin dotyka wszystkiego, co ludzkie, co człowieka stanowi – zarówno w sferze materialnej, jak i sferze duchowej.

Media są – jak je określi Jan Paweł II – „pierwszym Areopagiem współczesnych czasów” (Encyklika Redemptoris missio, 37). Nie można nie zauważyć, jak one mocno wkraczają w sferę religijności człowieka. Są „źródłem wiadomości i informacji o wydarzeniach, ideach i osobistościach z życia religijnego oraz służą jako narzędzia ewangelizacji i katechezy” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Środkach Społecznego Przekazu, 11).

Internet stał się częścią życia człowieka. Nie można oderwać religijności od codzienności, ani codzienności od religijności. Obie te rzeczywistości są ze sobą spójne i razem traktowane – „tworzą” człowieka. Oderwanie którejkolwiek, powoduje w pewnym sensie okaleczenie człowieka. Niezwykle istotne jest więc, „aby ludzie we wszystkich strukturach Kościoła korzystali twórczo z Internetu, wypełniając swe zobowiązania i pomagali wypełniać misję Kościoła – ale nie zapominając też o zagrożeniach. Nieśmiałe odsuwanie się ze strachem od tej technologii jest nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę tak wiele pozytywnych możliwości Internetu” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 10

„Dzięki Internetowi na milionach monitorów na naszej planecie pojawiają się miliardy obrazów. Czy z owej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos? Świat pozna Dobrą Nowinę o zbawieniu tylko wówczas, gdy będzie mógł zobaczyć twarz Chrystusa i usłyszeć Jego głos. Taki jest cel ewangelizacji. Internet używany w ten sposób stanie się prawdziwie ludzką przestrzenią. Albowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go również dla człowieka” (Jan Paweł II, Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002 r., 6).

Ks. Roman

Liturgia dnia - skrót


Msze święte i Nabożeństwa

Niedziela i święta
 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
 
Dni powszednie
7.00, 17.00

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:
8.30-9.30 - od czwartku do soboty
15.30-16.30 - od poniedziałku do środy
Kancelaria nieczynna
w niedziele i  święta kościelne
tel. 63 273 83 06, kom. 536 492 828

Katechezy

Dla młodzieży:
poniedziałek i środa o 18.30
Dla dorosłych:
wtorek i czwartek o 19.00

Facebook

Kursy

Kursy przedmałżeńskie
piątek, sobota o godzinie 18.00
cykl składa się z 10 nauk
kolejny cykl rozpocznie się po Świętach Wielkanocnych 2022 r.